Regulamin szkoleń otwartych PartnerSoft

§ 1

Firma PartnerSoft organizuje oraz współorganizuje szkolenia według ustalonego harmonogramu, który jest dostępny na stronie internetowej www.partnersoft.pl przy poszczególnych szkoleniach.

§ 2

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:

  1. Zgłoszenie udziału elektronicznie (z poziomu www.partnersoft.pl) lub na formularzu zgłoszeniowym.
  2. W odpowiedzi na zgłoszenie kontaktuje się z Wami doradca – ustala warunki, wystawia fakturę Pro Forma.
  3. Należy dokonać przedpłaty za szkolenie w wysokości co najmniej 50% w terminie podanym na Pro Forma.
  4. Wpłata na rachunek bankowy Multibank (BRE Bank S.A.) 36 1140 2017 0000 4502 0297 6785 lub gotówką w siedzibie firmy.

§ 3

Zmiana terminu lub rezygnacja z przyczyn organizatora

Firma PartnerSoft zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu/trybu szkolenia. W przypadku odwołania lub zmiany terminu szkolenia, Organizator zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie uczestników szkolenia mailem z poczty biuro@partnersoft.pl oraz telefonicznie najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć i zaproponować im odbycie szkolenia w innym terminie lub trybie, a w przypadku braku akceptacji nowego terminu/trybu zwrócić wpłaconą kwotę w ciągu 7 dni.

§ 4

Zmiana terminu lub rezygnacja złożona przez uczestnika

Uczestnik ma prawo do zmiany terminu lub rezygnacji z udziału w szkoleniu najpóźniej na 5 dni przed zajęciami bez ponoszenia kosztów. W przypadku rezygnacji po w/w terminie lub nieobecności na szkoleniu PartnerSoft zastrzega sobie prawo do obciążenia kosztem rezygnacji w wysokości do 50% należności za szkolenie. Pozostała kwota zostanie zwrócona na konto, z którego dokonano wpłaty lub na inny rachunek wskazany w rezygnacji.

Zarówno zmiana terminu jak rezygnacja wymaga formy pisemnej: biuro@partnersoft.pl

§ 7

Uczestnik ma prawo do:

  1. Uzyskania niezbędnych informacji dotyczących programów szkoleń, wymagań stawianych uczestnikom przed szkoleniem terminów, rabatów.
  2. Otrzymania od Organizatora materiałów szkoleniowych oraz świadectwa ukończenia lub uczestnictwa w szkoleniu.
  3. Zmiany terminu lub rezygnacji z udziału bez ponoszenia kosztów zgodnie z § 4 regulaminu.
  4. Udziału drugi raz w tym samym szkoleniu w ciągu 3 m-cy od ukończenia, na preferencyjnych warunkach – 50% obowiązującej ceny.

Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia udziału w szkoleniu bez względu na formę składania zgłoszenia.

Regulamin w tej treści obowiązuje od 06 stycznia 2014r.