Klauzula informacyjna –Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą – sporządzone na podstawie Art. 13 RODO
Informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PartnerSoft. Inspektorem danych osobowych administratora jest Małgorzata Siemienowicz-Książek tel 504 156 205, e-mail: biuro@partnersoft.pl, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówień, realizacji usług szkoleniowych, doradczych oraz obsługi posprzedażnej. Dostęp do danych będą miały wyłącznie osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz w/w usług, w tym realizujących usługi wsparcia technicznego, prawnego: związanego z zakupem Przez państwa w/w usług.
3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Art. 6 ust. 1:
– w celu wykonania w/w usług
– w celu zawarcia umowy na wykonanie w/w usług oraz w związku z zainteresowaniem się nasze ofertą
– w celu księgowym na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
4) posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jeśli dane dotyczą zawartej z Administratorem umowy to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy), jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r o ochronie danych osobowych.